Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ze względu na to, że w naturze występuje wyrównywanie różnic wysokości zwierciadła wody według zasady naczyń połączonych, kształt konturu depresji i podział na poszczególne pola dopływu wody jest odmienny od teoretycznego. W obliczeniach instalacji konturowych na ogół nie uwzględnia się odmiennych warunków pracy poszczególnych studzien, ale ogranicza się zastosowanie omawianych wzorów do przypadków. gdy stosunek długości boku dłuższego do długości boku krótszego— 10. Jeśli stosunek — 10, należy stosować wzory jak dla instalacji liniowych. Przy obliczaniu promieni konturów instalacji depresyjnej Ri odbiegających od kształtu kołowego stosuje się następujące wzory: — przy kształtach prostokątnych — przy wielokątach R, —vi RilR,2,…, in, — przy jeszcze bardziej złożonych kształtach gdzie: a — długość konturu instalacji, b szerokość konturu instalacji, F pole powierzchni konturu instalacji, Rin — odległość od Środka konturu do n-tej studni, n — liczba studzien w konturze, A— współczynnik zależny od a : b. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ponieważ większemu dopływowi towarzyszy większy spadek zwierciadla wody gruntowej na powierzchni czołowej, następuje zmniejszenie teoretycznego promienia depresji, a w polach środkowych stopniowe jego powiększenie, aż do wartości stałej. Również depresja pomiędzy studniami ulega stopniowemu powiększeniu, aż do osiągnięcia wartości stałej , naturalnie jeśli instalacja liniowa jest dostatecznie długa. Z powyższych rozważań można wyciągnąć następujące wnioski: a) przy projektowaniu instalacji liniowych nie można stosować wzorów wyprowadzonych dla instalacji punktowych i konturowych, b) w przypadku projektowania instalacji liniowych, do obliczenia parametrów ujęć czołowych i depresji w rejonie tych ujęć trzeba stosować współczynniki uwzgledniające wpływ dopływu wody z czołowego pola leja depresji, e) w celu uzyskania jednakowej depresji pomiędzy studniami depresyjnymi na krańcach instalacji liniowych trzeba stosować mniejszy rozstaw studzien, d) w przypadku stopniowej rozbudowy instalacji liniowej, rozstaw studzien poszczególnych odcinków można stopniowo powiększać, aż do takiej stałej wartości, przy której czołowy dopływ wody przestanie odgrywać rolę. Kształt i parametry instalacji depresyjnej wpływają nie tylko na kształt i zasięg konturu leja depresji, ale również na jego formę przestrzenną. Niezbędne obniżenie zwierciadła wody gruntowej można uzyskać przy zastosowaniu głębokiej i rzadko rozstawionej instalacji depresyjnej bądź też instalacji płytkiej, ale za to gęsto rozstawionej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Porównując oba warianty instalacji depresyjnej trzeba jeszcze uwzględnić konieczność pompowania większej ilości wody gruntowej, co wiąże sie niekiedy z trudnością znalezienia odpowiedniego odbiornika dla jej odprowadzenia oraz większym zużyciem energii w związku z pompowaniem większej ilości wody i podnoszeniem na większą wysokość Flpl > H2. Płytsza instalacja jest korzystniejsza również w przypadku występowania nieprzewidzianych przerw w dostawie energii, bowiem po wznowieniu dostawy energii w znacznie krótszym czasie uzyskuje się niezbędne odwodnienie wykopu. Bardzo korzystne jest stosowanie płytkich instalacji depresyjnych dla odwodnienia wykopów liniowych, a szczególnie realizowanych w zmiennych warunkach hydrogeologicznych, niedostatecznie rozpoznanych wierceniami badawczymi. W przypadku wykopów liniowych stosu- nek objętości leja depresji, a więc i ilości pompowanej wody do objętości wykopu, jest jeszcze niekorzystniejszy niż w przypadku wykopów konturowych. Dotyczy to szczególnie warunków gruntowych, gdy wraz z głębokością zwiększa się przepuszczalność warstwy i gdy filtry studzien głębokich znajdują się w warstwach bardzo przepuszczalnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

5.6.2. Odwodnienie wgłębne Wiele informacji na temat warunków wgłębnego ujmowania wody gruntowej oraz zakresu stosowania instalacji depresyjnych podano w podrozdziałach poprzednich. Niżej uzupełniono te informacje systematyką ujęć wgłębnych, wiadomościami o dostępnych w kraju maszynach i urządzeniach oraz zasadach budowy i eksploatacji ujęć. Ujęcia wgłębne można podzielić ze względu na: a) kierunek wbudowania — na pionowe, poziome i skośne, b) głębokość — na płytkie (do 8,0 m), średniej głębokości (do 20,0 m) i głębokie (ponad 20,0 m), c) sposób budowy — na wykonywane urządzeniami wiertniczymi, hydromechanicznymi, wbijane, wkręcane, wykonywane sposobem kreciego drenowania i układane w wykopach otwartych (drenaże), d) rozmieszczenie instalacji w planie — na punktowe, jednokonturowe, jednoliniowe, wieloliniowe i systematyczne, e) rozmieszczenie w pionie — na jednopiętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe, f) średnice filtrów ujęć pionowych — na igłofiltry (Q 40, 50, 65 mm), iglostudnie 75, 100, 125, 150, 175 mm), studnie > 200 mm), g) sposób dopływu wody do filtrów — na grawitacyjne, podciśnieniowe i elektroosmotyczne. Wiertnicze sposoby budowy ujęć pionowych powinny być stosowane wyłącznie w przypadkach braku możliwości hydromechanicznego wbudowania filtrów, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Efektywność działania instalacji igłofiltrowej jest tym większa, im większe podciśnienie Hn potrafimy wytworzyć w gruncie dookoła filtru. Zależność tego podciśnienia od różnych czynników określa wzór gdzie: FI,r — wysokość podciśnienia na zewnątrz filtru w gruncie, Hep — wysokość ssania pompy, Hes geometryczna wysokość ssania pompy do osi filtru, wysokość strat ciśnienia w przewodach ssawnych, hi — strata ciśnienia na wlocie do filtru. Ze wzoru [5-24] wynika, że chcąc uzyskiwać największą efektywność działania instalacji igłofiltrowych należy dążyć do: — stosowania pomp umożliwiających uzyskanie maksymalnej wysokości ssania Hsp, zapewnienia możliwie najmniejszej geometrycznej wysokości ssania Hg s dzięki umieszczeniu pomp i kolektorów ssawnych możliwie najniżej nad osią filtrów, — zapewnienia możliwie najmniejszych strat ciśnienia na opory ruchu wody w przewodach ssawnych, — zapewnienia możliwie najmniejszych strat na wlocie do filtru przez stosowanie filtrów o dużej przepuszczalności, możliwie dużej powierzchni z odpowiednio dobraną obsypką oraz prawidłowo eksploatowanych, tj. bez nadmiernych prędkości przepływu wody przez strefę przyfiltrową, obsypkę i filtr. Powyższe rozważania teoretyczne przedstawiono przykładowo na rys. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ważną sprawą jest dokładne przyleganie do siebie powierzchni styku dwu sąsiednich odcinków w celu rozłożenia nacisku (występującego w czasie zapuszczania pala i potem pod obciążeniem od fundamentu) na cały przekrój styku. Uzyskuje się to w tym przypadku najczęściej przez zastosowanie szybko twardniejącej zaprawy cementowej nakładanej na górną powierzchnię dolnego odcinka. Często po zapuszczeniu pala do wymaganej głębokości wstawia się pręt stalowy w otwór pozostawiony w osi pala, a następnie otwór ten zabetonowuje, dzięki czemu uzyskuje się powiązanie luźno zapuszczonych odcinków w jedną całość. Stosuje sie też pale sprężone. Istotnym kryterium podziału pali sprężonych, podobnie zresztą jak i wszelkich konstrukcji tego rodzaju, jest rodzaj sprężania i użytego zbrojenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jak się przekonano, udźwig pali wzmocnionych jest 0 30+500/0 większy od udźwigu pali gładkich o tej samej długości i identycznym przekroju, zapuszczonych w tych samych warunkach, Pokonania większych trudności wymaga jedynie zapuszczenie tego rodzaju pali, przy którym konieczne jest zwykle wpłukiwanie. Pal drugiego rodzaju — wzmocniony przez poszerzenie ostrza. W celu zmniejszenia ciężaru pali długich stosuje się pale pustakowe. W zasadzie są one konstruowane podobnie jak pale o pełnym przekroju, a różnice między nimi są następujące: — przekrój pali pustakowych jest zwykle wieloboczny, — przestrzenie puste wewnątrz pala mają przekrój kołowy o Średnicy około grubości zewnętrznej pala, — pal pustakowy wydrążony jest mniej więcej na 0,8 swej długości; odcinki przy ostrzu i przy głowicy, narażone najbardziej na ujemne skutki wbijania, muszą pozostać pełne na długości przynajmniej 1,54-2 m, zależnie od długości pala, — przestrzeń pustą wewnątrz pala dzieli się co 1+1,5 m (średnio 1,25 m) poprzecznymi przeponami na niezależne od siebie przestrzenie, — deskowania wewnętrzne, które pozostają na stałe w palu, powinny być jak najlżejsze i wobec niemożności ich powtórnego użycia jak najtańsze, — ze względu na wydrążenie znacznie osłabiające przekrój, beton pala musi mieć markę 350 lub wyższą, — do pali pustakowych szczególnie odpowiednie jest stosowanie uzwojenia. Prócz pali o pełnej długości stosuje się pale odcinkowe, które mogą się składać z pewnej liczby odcinków krótkich (od kilkudziesięciu centymetrów do 1,50 m) lub też z mniejszej liczby odcinków dłuższych (do 10 m każdy). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zbrojenie poprzeczne pali stanowi zwykle spiralne uzwojenie z drutu o średnicy 3 mm prętowej. Stal prętowa: a) o profilu periodycznie zmiennym przeciągnięta przez walce Awakowa, b) z przyspawanymi prętami. Pale omawianego rodzaju są zwykle smuklejsze niż pale żelbetowe tej samej długości. W celu zwiększenia ich udźwigu i tu mogą być stosowane zgrubienia lokalne zbrojone stalą zwykła. Drugi rodzaj pali ze zbrojeniem sprężonym prętowym stanowi przejście do pali kablobetonowych, gdyż w nich pręty zakłada się i spręża w pozostawionych w betonie kanałach już po stwardnieniu betonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Miejsce wykonania pali składa się z obszernego placu z umocnioną, płaską i poziomą powierzchnią (podłogą), zwanego wytwórnią, z podobnie rozwiązanej dojrzewalni, ze składu kruszywa i cementu, placu wykonywania zbrojenia oraz placu wykonywania i remontu deskowań (lub form). Schematyczny plan wytwórni pali. Beton i jego składniki transportuje się za pomocą taczek, wywrotek lub przenośników taśmowych, pale zaś, ich zbrojenie i deskowania najczęściej na platformach lub specjalnych wózkach przetaczanych po szynach kolejki roboczej. Deskowania pali. Mogą również być użyte formy metalowe, których wielokrotność użycia jest większa niż drewnianych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘vts volcano’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy obliczeniu pojemności kadzi dla roztworu wapna chlorowanego, zawartość aktywnego chloru w wapnie technicznym chlorowanym przyjmuje się 20 -7- 25%. Stężenie roztworu wapna chlorowanego przyjmuje się nie wyższe niż 2%, a liczbę przygotowań roztworu można przyjąć 2 -7- 4 na dobę. Potrzebna pojemność użyteczna kadzi z roztworem wapna chlorowanego, dla urządzeń niewielkich, może być obliczona ze wzoru Q•a V=s gdzie: V pojemność kadzi, l, Q średni przepływ ścieków, w m3/dn, a obliczeniowa dawka aktywnego chloru, g/m3. Tak obliczoną pojemność kadzi należy powiększyć o 15% dla urządzenia w dolnej części osadnika. Chlor ma własności szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, dlatego użytkownicy chlorowni, aparatury itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries