Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘prysznic bez brodzika w bloku’

Uzupelnianie zbrojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Uzupełnianie zbrojenia w przekroju elementu lub dospawanie zbrojenia dodatkowego występuje przy wzmacnianiu BI . Dodatkowe zbrojenie, nie połączone z istniejącym przez spawanie, współpracuje z nim tylko wówczas, gdy będzie zapewniona współpraca betonu nowego i starego, np. współpraca obejmy wykonanej wokół istniejącego słupa z tym słupem. Zbrojenie dospawane do istniejącego i umieszczone w nowym betonie ma zapewnioną współpracę nie tylko dzięki przyczepności betonu nowego do starego, lecz ponadto za pomocą spoiny nośnej. Uzupełnianie betonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prysznic bez brodzika w bloku’

Uzupelnianie zbrojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Przy miejscowym wzmocnieniu powłokę żelbetową przepuszcza się poza granice uszkodzenia na długość najmniejszego wymiaru przekroju, ale nie mniej niż 50 cm. Przy wzmacnianiu monolitycznych słupów wielopiętrowych dla przepuszczenia zbrojenia pionowego i ułożenia betonu w płycie stropu wybija się otwory przy slupie, a w miejscach przenikania belek ze słupem poszerza głowicę słupa. W przypadku uszkodzenia słupa, np. wzdłuż jednej lub dwóch krawędzi na głębokość do 1/4 grubości słupa i na długości h wykonuje się następujące wzmocnienie. Po oczyszczeniu uszkodzenia z resztek betonu i pyłu oraz po silnym nawilżeniu wykonuje się odeskowanie słupa w postaci leja i napełnia się lej w zależności od rozmiarów uszkodzenia zaprawą 1 : 2,5+1 : 3 lub betonem o drobnym tłuczniu i składzie 1 : 1,5 : 2,5 (wskaźnik w : c = 0,55 +0,60). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prysznic bez brodzika w bloku’

Uzupelnianie zbrojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

W przypadkach odsłonięcia wkładek i znacznego uszkodzenia betonu badano na rozciąganie próbki stali pobrane z uzbrojenia i w razie stwierdzenia obniżonej wytrzymałości stali stosowano przy naprawie stropu zbrojenie dodatkowe, łączone z głównym zbrojeniem istniejącym. Stropy o uszkodzeniach miejscowych i o niewielkiej powierzchni naprawiano przez torkretowanie, po dokładnym oczyszczeniu pozostałych powierzchni betonu starego. Do kotwi przymocowano dodatkowe zbrojenie oraz siatkę. Żebra uzupełniono betonem za pomocą torkretowania, pozostawiając wystające druty dla podwieszenia siatki pod wyprawę sufitową. W ten sposób wzmocniony strop poddano próbnemu obciążeniu kontrolnemu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prysznic bez brodzika w bloku’

Uzupelnianie zbrojenia.

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Przykład wzmocnienia słupa uszkodzonego wskutek niewłaściwie wykonanej dylatacji. Przy budowie podziemnego zbiornika wodociągów miasta Lwowa omyłkowo oparto zdylatowane żebro na pojedynczym slupie zamiast na 2 slupach, łącząc je monolitycznie ze słupem. Tak skonstruowana dylatacja spowodowała uszkodzenie w miejscu połączenia słupa z żebrem. Wzmocnienie polegalo na dobetonowaniu 2 nowych slupów żelbetowych o przekroju każdego z nich 50 X 25 cm, połączonych ze sobą obustronnym płaszczem żelbetowym, obejmującym slup istniejący. Na nowych słupach ułożono łożyska blaszane dla oparcia zdylatowanej belki. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries