Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘malowanie elewacji cennik’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Ze względu na to, że w naturze występuje wyrównywanie różnic wysokości zwierciadła wody według zasady naczyń połączonych, kształt konturu depresji i podział na poszczególne pola dopływu wody jest odmienny od teoretycznego. W obliczeniach instalacji konturowych na ogół nie uwzględnia się odmiennych warunków pracy poszczególnych studzien, ale ogranicza się zastosowanie omawianych wzorów do przypadków. gdy stosunek długości boku dłuższego do długości boku krótszego— 10. Jeśli stosunek — 10, należy stosować wzory jak dla instalacji liniowych. Przy obliczaniu promieni konturów instalacji depresyjnej Ri odbiegających od kształtu kołowego stosuje się następujące wzory: — przy kształtach prostokątnych — przy wielokątach R, —vi RilR,2,…, in, — przy jeszcze bardziej złożonych kształtach gdzie: a — długość konturu instalacji, b szerokość konturu instalacji, F pole powierzchni konturu instalacji, Rin — odległość od Środka konturu do n-tej studni, n — liczba studzien w konturze, A— współczynnik zależny od a : b. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘malowanie elewacji cennik’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Ponieważ większemu dopływowi towarzyszy większy spadek zwierciadla wody gruntowej na powierzchni czołowej, następuje zmniejszenie teoretycznego promienia depresji, a w polach środkowych stopniowe jego powiększenie, aż do wartości stałej. Również depresja pomiędzy studniami ulega stopniowemu powiększeniu, aż do osiągnięcia wartości stałej , naturalnie jeśli instalacja liniowa jest dostatecznie długa. Z powyższych rozważań można wyciągnąć następujące wnioski: a) przy projektowaniu instalacji liniowych nie można stosować wzorów wyprowadzonych dla instalacji punktowych i konturowych, b) w przypadku projektowania instalacji liniowych, do obliczenia parametrów ujęć czołowych i depresji w rejonie tych ujęć trzeba stosować współczynniki uwzgledniające wpływ dopływu wody z czołowego pola leja depresji, e) w celu uzyskania jednakowej depresji pomiędzy studniami depresyjnymi na krańcach instalacji liniowych trzeba stosować mniejszy rozstaw studzien, d) w przypadku stopniowej rozbudowy instalacji liniowej, rozstaw studzien poszczególnych odcinków można stopniowo powiększać, aż do takiej stałej wartości, przy której czołowy dopływ wody przestanie odgrywać rolę. Kształt i parametry instalacji depresyjnej wpływają nie tylko na kształt i zasięg konturu leja depresji, ale również na jego formę przestrzenną. Niezbędne obniżenie zwierciadła wody gruntowej można uzyskać przy zastosowaniu głębokiej i rzadko rozstawionej instalacji depresyjnej bądź też instalacji płytkiej, ale za to gęsto rozstawionej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘malowanie elewacji cennik’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Porównując oba warianty instalacji depresyjnej trzeba jeszcze uwzględnić konieczność pompowania większej ilości wody gruntowej, co wiąże sie niekiedy z trudnością znalezienia odpowiedniego odbiornika dla jej odprowadzenia oraz większym zużyciem energii w związku z pompowaniem większej ilości wody i podnoszeniem na większą wysokość Flpl > H2. Płytsza instalacja jest korzystniejsza również w przypadku występowania nieprzewidzianych przerw w dostawie energii, bowiem po wznowieniu dostawy energii w znacznie krótszym czasie uzyskuje się niezbędne odwodnienie wykopu. Bardzo korzystne jest stosowanie płytkich instalacji depresyjnych dla odwodnienia wykopów liniowych, a szczególnie realizowanych w zmiennych warunkach hydrogeologicznych, niedostatecznie rozpoznanych wierceniami badawczymi. W przypadku wykopów liniowych stosu- nek objętości leja depresji, a więc i ilości pompowanej wody do objętości wykopu, jest jeszcze niekorzystniejszy niż w przypadku wykopów konturowych. Dotyczy to szczególnie warunków gruntowych, gdy wraz z głębokością zwiększa się przepuszczalność warstwy i gdy filtry studzien głębokich znajdują się w warstwach bardzo przepuszczalnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘malowanie elewacji cennik’

Podział na poszczególne pola dopływu wody

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

5.6.2. Odwodnienie wgłębne Wiele informacji na temat warunków wgłębnego ujmowania wody gruntowej oraz zakresu stosowania instalacji depresyjnych podano w podrozdziałach poprzednich. Niżej uzupełniono te informacje systematyką ujęć wgłębnych, wiadomościami o dostępnych w kraju maszynach i urządzeniach oraz zasadach budowy i eksploatacji ujęć. Ujęcia wgłębne można podzielić ze względu na: a) kierunek wbudowania — na pionowe, poziome i skośne, b) głębokość — na płytkie (do 8,0 m), średniej głębokości (do 20,0 m) i głębokie (ponad 20,0 m), c) sposób budowy — na wykonywane urządzeniami wiertniczymi, hydromechanicznymi, wbijane, wkręcane, wykonywane sposobem kreciego drenowania i układane w wykopach otwartych (drenaże), d) rozmieszczenie instalacji w planie — na punktowe, jednokonturowe, jednoliniowe, wieloliniowe i systematyczne, e) rozmieszczenie w pionie — na jednopiętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe, f) średnice filtrów ujęć pionowych — na igłofiltry (Q 40, 50, 65 mm), iglostudnie 75, 100, 125, 150, 175 mm), studnie > 200 mm), g) sposób dopływu wody do filtrów — na grawitacyjne, podciśnieniowe i elektroosmotyczne. Wiertnicze sposoby budowy ujęć pionowych powinny być stosowane wyłącznie w przypadkach braku możliwości hydromechanicznego wbudowania filtrów, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries