Hale magazynowe
Just another WordPress site

Archive for January, 2016

6.4. Prefabrykowane pale betonowe i

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2016

6.4. Prefabrykowane pale betonowe i Żelbetowe Przez pale prefabrykowane rozumie się pale (z reguły żelbetowe lub sprężone) wykonywane w formach (deskowaniach) na specjalnych placach prefabrykacji, a potem po stwardnieniu wprowadzane w grunt różnymi sposobami, najczęściej przez wbijanie, Pale żelbetowe mają najczęściej przekrój poprzeczny kwadratowy, z lekko sfazowanymi (ściętymi) narożami. Jedynie pale, które po wbudowaniu w konstrukcję mają trwale przenosić momenty zginające, mogą mieć przekrój prostokątny lub dwuteowy w celu lepszego wykorzystania zbrojenia i powiększenia wskaźnika wytrzymałości przekroju. Należy zauważyć, że zarówno pale prostokątne, jak i dwuteowe z trudnością tylko dają się zapuszczać z zachowaniem ścisłego położenia ich krawędzi w projektowanym kierunku. Zwykle występują mniejsze lub większe odchylenia . [patrz też: garaże blaszane, rolety warszawa, żaluzje drewniane ]

Comments Off

Archive for January, 2016

6.4. Prefabrykowane pale betonowe i

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2016

Do ustalenia współczynników filtracji na podstawie uziarnienia warstwy wodonośnej służą wzory podane w normie BN—64/8950-03 [37] oraz w pra— cach [3], [19], [26]. Na podstawie analizy przydatności niektórych wzorów empirycznych stwierdzono [3], że najbliższe rzeczywistości wyniki można uzyskać stosując wzór mld, [5-25] gdzie d20 — średnica ziarna odpowiadająca 20 0/0 na krzywej przesiewu, mm. Wzory do ustalenia współczynników filtracji na podstawie wyników próbnego pompowania zawierają opracowania [26], [29], [38], [41], [421. Wzory [5-14], [5-15], [5-16] do ustalenia średnich współczynników filtracji warstw wodonośnych w kierunku poziomym i pionowym oraz wskazówki, w jakich przypadkach można współczynniki uśrednić, podano w rozdz. 5.3. Tam również są zamieszczone wzory dla ustalenia promieni depresji w ruchu ustalonym (tabl. 5-2), w ruchu nieustalonym (wzory [5-6] do [5-12)) oraz dla ustalenia promieni instalacji depresyjnych (wzory [5-20] do [5-221). Aktywną miąższość warstwy wodonośnej H, którą przyjmuje się do obliczania promieni depresji R, wydajności q i rzędnych depresji I-IĂ oblicza się ze wzoru [5-13] oraz na podstawie rys. 5-5. Wzory do obliczania jednostkowej wydajności q oraz rzędnych krzywych depresji H v j ednoliniowych drenaży i rowów niesk o ń cz onej d I u goś ci są zawarte w tabl. 5-5. Wartość odpowiednich wyrażeń znajduje się wg rys. 5-20. Do ustalenia tych samych parametrów, ale dla drenaży i rowów skończonej długości, służą wzory: q=qnw, [5-26] 1 s=sn [5-271 gdzie: q n — wydajność instalacji nieskończonej długości, m3/d W — współczynnik krótkości instalacji wg rys. 5-21, S — depresja instalacji skończonej długości, m, depresja dla instalacji nieskończonej długości, m. Wydajność odcinka drenażu o długości L oblicza się ze wzoru Q — qL m*/d. Dopuszczalną wydajność drenażu ze względu na dopuszczalną prędkość przepływu wody przez kontur obsypka—grunt oblicza się ze wzoru 65 erc [zobacz tez: rolety kraków, rolety Rzeszów, rolety materiałowe]

Comments Off